NA­PI­SA­LA ODA­BRAO FO­TO­GRA­FI­JE

Tri­de­set­pe­to­go­diš­nja Vo­gu­eova sti­lis­ti­ca pri­pad­ni­ca je vi­še newyor­ške kla­se, no, una­toč pos­lu i sta­tu­su ka­že ka­ko naj­vi­še vo­li mla­de di­zaj­ne­re, a po se­zo­ni ni­ka­da ne ku­pu­je vi­še od mak­si­mal­no pet pa­ri ci­pe­la. Šted­lji­vo, ne­ma što!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - IT DJEVOJKA -

Li­di­ja Pa­lun­ko Oli­ver Ju­la­rić To­mis­lav Miletić/pixsell, Wi­re­ima­ge, Get­ty/gu­li­ver, Ar­hi­va VL sva­ku se­zo­nu imam mo­žda 4 ili 5 pa­ri ci­pe­la, no tor­bi­ca imam do­is­ta mno­go. Omi­lje­na mi je Pro­en­za Sho­uler PS1, no­si­la sam je sko­ro sva­ki dan ove go­di­ne!”, priz­na­je. Nje­zi­nu lju­bav pre­ma di­zaj­ner­skim ko­ma­di­ma poz­na­je i su­prug An­dres, na­s­ljed­nik ko­lum­bij­skog piv­skog car­stva – za nji­ho­vu tre­ću go­diš­nji­cu bra­ka pok­lo­nio joj je kul­t­nu Her­mes Kel­ly tor­bu. “Da, za tre­ću go­diš­nji­cu bra­ka se obič­no pok­la­nja ne­što kož­no – ja sam nje­mu ku­pi­la nas­lo­njač, a on me­ni Her­mes tor­bu!”, pri­sje­ća se 35-go­diš­nja sti­lis­ti­ca. U nje­zi­noj gar­de­ro­bi kri­je se do­is­ta pra­vo ma­lo car­stvo di­zaj­ner­skih ime­na – od Gi­am­bat­tis­ta Val­li bal­skih to­ale­ta do Gal­li­ano­ve ha­lji­ne s otiskom no­vin­skih čla­na­ka ko­ju je Sa­rah Je­ssi­ca Par­ker no­si­la u se­ri­ji Seks i Grad. No, La­ure­ni­ni omi­lje­ni di­zaj­ne­ri de­fi­ni­tiv­no su Jack Mc­col­lo­ugh i La­za­ro Her­nan­dez, ko­ji sto­je iza bren­da Pro­en­za Sho­uler. “Mo­glo bi se re­ći da smo Jack, Laz i ja odras­li sku­pa. Po­kre­nu­li su Pro­en­zu kad sam ja tek po­če­la ra­di­ti u Vo­gu­eu, a na­kon što sam tra­ži­la odje­ću iz nji­ho­ve pr­ve ko­lek­ci­je za jed­no sni­ma­nje, pos­ta­li smo od­lič­ni pri­ja­te­lji. Nji­ho­ve ko­lek­ci­je uvi­jek pra­te moj mod­ni ukus – ili se ja pri­la­go­đa­vam ka­ko bih mo­gla no­si­ti nji­ho­vu odje­ću, ni­sam si­gur­na!”, ve­se­lo ko­men­ti­ra. A o su­rad­nji sa oz­lo­gla­še­nom An­nom Win­to­ur ima pri­prem­ljen di­plo­mat­ski od­go­vor: “Anna je iko­na ko­ja zna toč­no što že­li. Di­vim joj se zbog rad­ne eti­ke, sti­la i pot­pu­ne po­sve­će­nos­ti mod­noj in­dus­tri­ji i mla­dim di­zaj­ne­ri­ma.”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.