Svje­tlo

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LJEPOTA - Iva­na Vo­do­ga­žec Ca­me­ra­press/gu­li­ver, Ar­hi­va VL

Ko­ža dos­lov­ce mo­že

upi­ti sjaj bi­se­ra či­ji su ek­s­trak­ti poželjni koz­me­tič­ki sas­toj­ci za­to što odr­ža­va­ju je­dri­nu

te­na. Ko­žu iz­vr­s­no okrep­lju­je i po­mla­đu­je smi­lje - drev­ni sim­bol be­s­mrt­nos­ti i vječ­ne lje­po­te. Tar­tu­fi i gro­žđe

ni­su sa­mo uži­tak za nep­ce ne­go i de­li­ci­je su za sja­jan i ujed­na­čen ten.

Pre­pa­ra­ti za bri­sa­nje go­di­na i umo­ra s li­ca otiš­li su još je­dan ko­rak na­pri­jed - s for­mu­la­ma ko­je ko­žu pu­ne no­vom ener­gi­jom ka­ko bi iz­no­va za­blis­ta­la u pu­nom sja­ju.

Kre­me ko­je “os­vjet­lju­ju” li­ce mla­de­nač­kim sja­jem no­ve su pre­dvod­ni­ce dnev­ne nje­ge. Nji­ho­ve an­ti-age for­mu­le mar­lji­vo “pe­gla­ju” zna­ko­ve sta­re­nja (bo­re, pig­men­ta­ci­je, gu­bi­tak čvr­sto­će i gip­kos­ti, cr­ve­ni­lo...), a uz to snaž­no ener­gi­zi­ra­ju ten ka­ko bi za­blis­tao. Tak­vi pro­izvo­di obvez­no sa­dr­že i sas­toj­ke ko­ji su po­seb­no “za­du­že­ni” za za­šti­tu od ne­po­volj­nih utje­ca­ja oko­li­ša: sun­ca, vje­tra i one­čiš­će­nja. U bri­sa­nju umo­ra s li­ca uvi­jek su do­bro­doš­li već pro­vje­re­ni po­ma­ga­či - okrep­lju­ju­ći bilj­ni ek­s­trak­ti. Sjaj­ni su iz­vo­ri ener­gi­je za ko­žu gro­žđe, le­gen­dar­no “be­s­mrt­no” smi­lje, lan, ka­kao... Me­đu “os­vjet­lji­va­či­ma” te­na naš­li su se i “ra­ri­te­ti” po­put bi­je­log tar­tu­fa i ta­ko­zva­nog vječ­nog cvi­je­ta, iz­nim­no ot­por­ne biljke ko­ja ras­te uz more, a pro­izvo­đa­či koz­me­ti­ke tvr­de ka­ko su nje­zi­nu ot­por­nost i vi­tal­nost “ugra­di­li” u pre­pa­ra­te za ob­nav­lja­nje i po­di­za­nje vi­tal­nos­ti ko­že. Za oživ­lja­va­nje umor­ne i zre­le ko­že oso­bi­to su poželjni se­ru­mi s vi­so­kim kon­cen­tra­ci­ja­ma ak­tiv­nih sas­to­ja­ka, me­đu ko­ji­ma su no­ve zvijezde bilj­ni še­ćer ram­no­za, bilj­ne ma­tič­ne sta­ni­ce i fu­tu­ris­tič­ke “mo­le­ku­le mla­dos­ti”.

Dnev­na kre­ma za nje­gu zre­le ko­že Ni­vea Vi­tal s ek­s­trak­tom bi­se­ra i kal­ci­jem (67,60 kn, Koz­mo) Re­vi­ta­li­zi­ra­ju­ći tret­man Avon So­lu­ti­ons Be­auti­ful Hy­dra­ti­on s vi­ta­mi­ni­ma i li­po­so­mi­ma (45 kn, Avon ka­ta­log) Dnev­na kre­ma Imor­tel­le s ek­s­trak­tom smi­lja (363,50...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.