SIM­PA ŠTI­MA SVI­MA!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIREKTORIJ -

Sim­pa nu­di sa­svim no­vi, mo­de­ran kon­cept, pri­mje­ren pro­mje­na­ma na tr­ži­štu te tre­nut­nim po­tre­ba­ma ko­ris­ni­ka – uz jed­nos­tav­nu i la­ko pamt­lji­vu po­nu­du, do­no­si iz­nim­no po­volj­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju pre­ma svim mre­ža­ma u Hr­vat­skoj. Sim­pa se sas­to­ji od sa­mo jed­ne ta­ri­fe na­mi­je­nje­ne ši­ro­koj pu­bli­ci ko­ja je iz­u­zet­no jed­nos­tav­na i la­ko pamt­lji­va: ci­je­ne raz­go­vo­ra ili SMS-A is­te su pre­ma svim mre­ža­ma, a nji­ho­va vi­si­na - kao i vi­si­na ci­je­ne po­dat­kov­nog pro­me­ta - ovi­si o vri­jed­nos­ti bo­na ko­jim ko­ris­nik na­do­pla­ti svoj ra­čun. Na­do­pla­ta ra­ču­na bo­nom ve­će vri­jed­nos­ti do­no­si po­volj­ni­je ci­je­ne ko­mu­ni­ka­ci­je - je­dins­tve­nost Sim­pe u od­no­su na os­ta­le pre­pa­id ta­ri­fe je u to­me što ovak­ve uvje­te omo­gu­ću­je već uz na­do­pla­tu od 25 kao i 50 ku­na. www.sim­pa.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.