IN­TER­NET­SKA KUP­NJA U KON­ZU­MU DOS­TUP­NA I PRE­KO ANDROIDA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIREKTORIJ -

K Kon­zum In­ter­net pro­da­va­oni­ca do­sad je bi­la d dos­tup­na za IOS i RIM plat­for­me “pa­met­nih“te­le­fo­na, a od­ne­dav­no je uve­la i apli­ka­ci­ju za mo­bil­ne ure­đa­je na ba­zi Androida. No­va mo­bil­na apli­ka­ci­ja ima sve funk­ci­onal­nos­ti kao i web stra­ni­ca Kon­zum In­ter­net pro­da­va­oni­ce – po­nu­du i pre­gled vi­še od 20.000 ar­ti­ka­la, lis­tu omi­lje­nih kup­nji, uvid u po­pis sta­rih na­rudž­bi, in­for­ma­ci­je o naj­no­vi­jim ak­ci­ja­ma, na­rudž­be i re­zer­va­ci­ju dos­ta­ve te mo­guć­nost pla­ća­nja pu­tem mo­bi­te­la. Apli­ka­ci­ja se mo­že pre­uze­ti na lin­ku ht­tp://onli­ne.kon­zum.hr/news/ an­dro­id/info od­nos­no pu­tem An­dro­id Mar­ke­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.