Do ide­al­nog svi­je­ta s Mar­ni­jem

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

U svom tra­di­ci­onal­nom pro­jek­tu po­ti­ca­nja kre­ativ­nos­ti kod mla­dih, Mar­ni je po­nov­no o otvo­rio su­rad­nju s dje­com di­iljem svi­je­ta. Klin­ci iz si­ro­maš- nih kra­je­va Juž­ne Ame­ri­ke i is­toč­ne Azi­je na­cr­ta­li su svo­je vi­zi­je ima­gi­nar­nog svi­je­ta, a nji­ho­vi op­ti­mis­tič­ni cr­te­ži pre­tvo­re­ni su u sli­ke otis­nu­te na ma­ji­ca­ma i plat­ne­nim tor­ba­ma. U kom­bi­na­ci­ji sa vin­ta­ge Mar­ni tka­ni­na­ma, ovi odjev­ni ko­ma­di do­is­ta su hva­le­vri­je­dan bo­žić­ni pok­lon!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.