Ne pro­pus­ti­te

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Svje­že mod­ne vi­jes­ti i za­nim­lji­vos­ti pra­ti­te na na­šoj Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci - laj­kaj­te V Ma­ga­zin i pos­ta­ni­te dio na­še ve­se­le mod­ne za­jed­ni­ce. Ste­ve Lu­kat­her, gi­ta­rist i vo­kal gru­pe Toto, u Za­greb do­la­zi 25. stu­de­nog u sklo­pu tur­ne­je ko­jom pro­mo­vi­ra svoj no­vi al­bum “All’s Well That En­ds Well”. Re­dov­na pret­pro­da­ja ulaz­ni­ca za kon­cert za­po­či­nje 3. lis­to­pa­da po ci­je­ni od 150 ku­na. Pri­ča o pin­gvi­nu ko­ji ne zna pje­va­ti, iako je to u nji­ho­vom svi­je­tu su­per važ­no, ali zna pre­kras­no ple­sa­ti, do­bio je dru­gi nas­ta­vak. Ples ma­lo­ga pin­gvi­na 2 upra­vo je sti­gao u na­ša ki­na, a gla­so­ve su ovim pre­kras­nim ži­vo­ti­nja­ma po­su­di­li Eli­jah Wo­od, Ro­bin Wil­li­ams, Pink, Brad Pitt i dru­gi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.