Nji­ho­ve s od auto

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - KOLEKCIJE -

Iako se glu­mač­kim ka­ri­je­ra­ma ne mo­gu po­hva­li­ti, poz­na­te bli­zan­ke do­bro su unov­či­le svoj sta­tus mod­nih iko­na. Nji­hov brend The Row ove je se­zo­ne do­ži­vio pra­vi bo­om - svi co­ol lju­di u Hol­lywo­odu že­le no­si­ti sa­mo njih. Do­du­še, oni su me­đu ri­jet­ki­ma ko­ji si nji­ho­ve kre­aci­je mo­gu i pri­ušti­ti...

Li­di­ja Pa­lun­ko

Rex/gu­li­ver, Ar­hi­va VL Kla­sič­no mo­de­ran s bo­hem­skim šti­hom, The Row je tre­nut­no brend ko­ji će ve­ći­na ce­le­bri­ti­ja opi­sa­ti kao “ne­vje­ro­jat­no kul”. Bez ob­zi­ra pra­ti­te li ga od pr­ve re­vi­je 2007., ili su vam tek sad paž­nju pri­vuk­le kre­aci­je poz­na­tih bli­zan­ki Ol­sen, ono što Row či­ni ne­vje­ro­jat­nim je mo­guć­nost pre­obraz­be - sva­ki nji­hov di­zajn mo­že se pri­la­go­di­ti ap­so­lut­no sva­kom imi­džu i sti­lu. Stylish mi­ni­ma­li­zam odu­še­vio je kri­ti­ku, a či­ni se ka­ko su, us­pr­kos iz­nim­no vi­so­kim ci­je­na­ma (dio asor­ti­ma­na či­ni ruk­sak ko­ji se pro­da­vao po ci­je­ni od 35.000 do­la­ra, te na­kit za gle­žanj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.