NA­PI­SA­LA I ODA­BRA­LA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LJEPOTA -

Žen­ska na­vi­ka da kre­mu uvi­jek ima­mo pri ru­ci oso­bi­to je ko­ris­na u ovo do­ba go­di­ne, kad su ru­ke na uda­ru hlad­no­će i vje­tra. Op­će­ni­to su ru­ke iz­lo­že­ne broj­nim na­po­ri­ma i iri­ta­ci­ja­ma - go­to­vo ne­pres­ta­no ne­što do­di­ru­je­mo, no­si­mo, vu­če­mo... Re­do­vi­to i te­me­lji­to pra­nje ru­ku me­đu naj­u­čin­ko­vi­ti­jim je na­či­ni­ma za­šti­te od za­raz­nih bo­les­ti, no pri­tom tre­ba pa­zi­ti da sred­stva za hi­gi­je­nu ne is­u­šu­ju i ne ošte­ću­ju ko­žu. Poz­na­to je i to da su ru­ke vr­lo ne­mi­lo­srd­no ogle­da­lo ži­vot­ne do­bi - na nji­ma se la­ko “poz­na­ju” pig­men­ta­ci­je i bo­re. Ru­ke su iz­nim­no važ­ne u ko­mu­ni­ka­ci­ji, pa je nje­go­van iz­gled vi­še ne­go po­že­ljan! Za li­je­pe ru­ke osmiš­lje­ne su kre­me ko­je sa­dr­že moć­ne pri­rod­ne sas­toj­ke za du­bin­sku hi­dra­ta­ci­ju, ob­no­vu i za­šti­tu ko­že. Ru­ke vo­le hra­nji­va ulja po­put mas­li­no­vog, ba­de­mo­vog i sun­co­kre­to­vog, bilj­ne mas­la­ce, pče­li­nji vo­sak... Kre­me za ru­ke u pra­vi­lu obi­lu­ju i umi­ru­ju­ćim, re­ge­ne­ri­ra­ju­ćim ek­s­trak­ti­ma lje­ko­vi­tog bi­lja: nevena, ar­ni­ke, ka­mi­li­ce... Za osjet­lji­vu ko­žu nu­de se po­seb­na rje­še­nja: kre­me s or­gan­skim sas­toj­ci­ma, bez umjet­nih kon­zer­van­sa, mi­ri­sa i bo­ji­la. No­ve kre­me hva­le se i br­zim, go­to­vo tre­nu­tač­nim upi­ja­njem u ko­žu i la­ga­nim, ne­mas­nim, ne­ljep­lji­vim tek­s­tu­ra­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.