VI­ŠE PROS­TO­RA U PE­RI­LI­CI PO­SU­ĐA, VI­ŠE ZABAVE U KU­HI­NJI

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LIFESTYLE -

U je­dins­tve­noj ak­ci­ji “Vi­še pros­to­ra u pe­ri­li­ci po­su­đa,vi­še zabave u ku­hi­nji”, ko­ja tra­je do 3 1 .pro­sin­ca,kup­njom Elec­tro­lux Re­al­li­fe pe­ri­li­ce po­su­đa do­bi­va­te 3 6 5 da­na po­kus­nog ro­ka uz za­jam­čen po­vrat nov­ca.za sa­vr­še­ne re­zul­ta­te pra­nja Elec­tro­lux vam da­ru­je i Fi­nish star­ter pa­ket! I na na­šim ra­di­oni­ca­ma pra­nje po­su­đa pre­pu­šte­no je Elec­tro­lux Re­al­li­fe ESF6 6 0 7 0 XR pe­ri­li­ci.ta sa­mos­to­je­ća pe­ri­li­ca s ra­zi­nom bu­ke od 49 db ima do­volj­no mjes­ta za go­to­vo sve ta­ve i lon­ce te je naj­pros­tra­ni­ja na tr­ži­štu. A za pe­ri­li­cu je važ­no da se u nju mo­že sta­vi­ti što vi­še po­su­đa i ta­nju­ra ka­ko bis­te ima­li što ma­nje pos­la na­kon na­por­nog da­na u ure­du ili zabave u va­šem do­mu. Mlaz­ni­ca s dvos­tru­kom ro­ta­ci­jom omo­gu­ću­je još bo­lje čiš­će­nje po­su­đa,a “aqu­asa­ve” sus­tav spre­ča­va pre­tje­ra­no tro­še­nje vo­de. Re­al­li­fe pe­ri­li­ce po­su­đa i ener­get­ski su učin­ko­vi­te.tre­nut­na ak­cij­ska ci­je­na je 46 99 kn.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.