Raz­boj­ni­ci s do­brim uku­som

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Mod­ni svi­jet ovih da­na do­is­ta ne­ma

sre­će - na­kon što je na pu­tu iz Pa­ri­za u Lon­don po­kra­de­na ko­lek­ci­ja za pro­lje­će i lje­to 2012. Mar­ca Ja­cob­sa, i mod­na ku­ća Lo­uis Vu­it­ton

obja­vi­la je ka­ko je nas­tra­da­la od ru­ku raz­boj­ni­ka. Oko 40.000 do­la­ra

vri­jed­nos­ti LV tor­bi ukra­de­no je sa pa­ri­škog aero­dro­ma Char­les de Ga­ul­le. Pet raz­boj­ni­ka tor­be je utr­pa­lo u ka­mi­on usred no­ći, a po­li­ci­ja

za­sad ne­ma ni­kak­vih tra­go­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.