Druš­tvo

Gra­ce Kel­ly je odje­ća iz fil­ma ta­ko do­bro pris­ta­ja­la da joj ra­skoš­ne ha­lji­ne film­ski stu­dio - pok­lo­nio!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - MODA VOLI - NA­PI­SA­LA FO­TO­GRA­FI­JE ODA­BRAO

Li­di­ja Pa­lun­ko Oli­ver Ju­la­rić

Bo­ris Šči­tar/pixsell, AFP, Re­uters, Ar­hi­va VL Po­s­ljed­nji film Gra­ce Kel­ly pri­je no što je pos­ta­la prin­ce­za od Mo­na­ka, Vi­so­ko druš­tvo, pra­vo je mod­no bla­go. Mju­zikl ko­ji je svo­ju pre­mi­je­ru do­ži­vio tri mje­se­ca na­kon Gra­ce­ine uda­je pra­vi je hom­ma­ge prin­ce­zi i nje­zi­nom sti­lu. Kre­aci­je, ko­je pot­pi­su­je He­len Ro­se, to­li­ko su bi­le u sti­lu Gra­ce Kel­ly da joj ih je film­ski stu­dio pok­lo­nio kao vjen­ča­ni dar, a ne­ke od njih Gra­ce je no­si­la i u jav­nos­ti - ha­lji­nu u ko­joj se po­jav­lju­je na svo­joj film­skoj dje­vo­jač­koj za­ba­vi obuk­la je za po­sjet Bi­je­loj ku­ći i upoz­na­va­nje s Ken­nedyje­vi­ma. Obo­ža­va­te­lji­ma pre­kras­ne glu­mi­ce ni­je pro­ma­kao ni je­dan od naj­ljep­ših de­ta­lja u fil­mu - ogro­man di­ja­mant­ni pr­sten ko­ji Tracy no­si pra­vi je za­ruč­nič­ki pr­sten ko­ji je Gra­ce do­bi­la od prin­ca Ra­ini­era III.

Čip­kas­ta ves­ta, Man­go, 349 kn

Sme­đi tuš za kap­ke Ma­ke Up Fac­tory, 104 kn, Mül­ler Na­uš­ni­ce s bi­ser­nim per­li­ca­ma, Ac­ce­sso­ri­ze, 50 kn Sre­br­ni lan­čić sa sjaj­nim per­la­ma, Ac­ce­sso­ri­ze, 155 kn Sa­ten­ske ci­pe­le sa šljo­ki­ca­ma na pe­ti, Al­do, 649 kn Du­ga si­va ha­lji­na od ti­la, Naf Naf, 1899 kn

Krat­ka suk­nja s vo­la­ni­ma od ti­la, Naf Naf, 699 kn

Cr­na ha­lji­na od ti­pa s pro­zir­nim ru­ka­vi­ma, Naf Naf, 749 kn

Lan­čić s pri­vje­skom, New Yor­ker, 59 kn Chanel pu­der u pra­hu sa sjaj­nim čes­ti­ca­ma, 316 kn, Li­mo­ni

Blu­za s vi­so­kim čip­kas­tim ovrat­ni­kom, Sis­ley, 325 kn

Ruž za us­ne Yves Sa­int La­urent Ro­uge Vo­lu­pe Per­le, 263 kn, Mül­ler

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.