Za b A vn I Sh A k E R za b O JE N JE k O SE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LJEPOTA NEWS -

Iz Sc­hwar­zkop­fa po­ru­ču­ju da je vri­je­me za za­ba­vu! Bo­je za ko­su Pa­let­te Mo­usse Co­lor do­la­ze u du­ho­vi­toj bo­či­ci obli­ko­va­noj po­put “sha­ke­ra“za muć­ka­nje kok­te­la.umjes­to uobi­ča­je­ne bo­je u kre­mi,u “sha­ke­ru“se s te­ku­ći­nom za ra­zvi­ja­nje mi­je­ša pu­der za bo­je­nje.do­bi­va se pje­na ko­ja se na­no­si la­ko po­put šam­po­na,a bez ka­pa­nja.in­ten­ziv­ne i svje­tlu­ca­ve bo­je nu­de se u 12 ni­jan­si (34,90 kn) .

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.