NA­PI­SA­LA I ODA­BRA­LA FO­TO­GRA­FI­JE

Su­de­ći pre­ma vječ­noj po­pu­lar­nos­ti vin­ta­ge sti­la, za de­ko­re sa sta­rin­skim ‘šti­hom’ uvi­jek će se na­ći mjes­ta u mo­der­nim in­te­ri­je­ri­ma. Oso­bi­to za ta­pe­te ko­je sva­ke se­zo­ne iz­no­va odu­šev­lja­va­ju no­vim in­ter­pre­ta­ci­ja­ma do­brih, sta­rih, zlat­nih vre­me­na...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LIFESTYLE - Ar­hi­va VL Iva­na Vo­do­ga­žec

Sta­re knji­ge, cr­no­bi­je­le fo­to­gra­fi­je, put­ni kov­če­zi, čes­tit­ke i po­štan­ske mar­ke, kra­so­pis, dra­žes­ni cvjet­ni uzor­ci, dr­vo i ci­gla “na­gri­ze­ni” vre­me­nom... Tak­vi su mo­ti­vi osvo­ji­li no­ve ko­lek­ci­je vo­de­ćih svjet­skih pro­izvo­đa­ča ta­pe­ta. Po tko zna ko­ji put na sce­nu se vra­ća vin­ta­ge u pu­nom sja­ju. Na­dah­nu­će za zid­ne de­ko­ra­ci­je tra­ži se u do­brim, sta­rim vre­me­ni­ma, sve odi­še to­pli­nom, li­je­pim us­po­me­na­ma i nos­tal­gi­jom. U po­tra­zi za iz­gub­lje­nim bla­gom proš­los­ti di­zaj­ne­ri “pro­na­la­ze” lju­bav­na pi­sma, znans­tve­ne for­mu­le, kom­pa­se, no­vi­ne i cr­te­že iz dav­nih da­na... U ra­skoš­nim cvjet­nim uzor­ci­ma ne­ri­jet­ko se osje­ća et­no “štih” i ži­vo­pis­na egzotika pu­to­va­nja svi­je­tom. Ta­pe­te “opo­na­ša­ju” dr­ve­ne da­ske po­si­vje­le od sta­ros­ti, oro­nu­le zi­do­ve, pos­la­ga­ne cje­pa­ni­ce, ko­žu, tek­s­til, ka­men... Di­zaj­ne­ri pre­is­pi­tu­ju “ka­rak­ter” ma­te­ri­ja­la i stva­ra­ju bez­vre­men­ske kre­aci­je ko­je uno­se uvi­jek do­bro­doš­lu to­pli­nu u mo­der­ne pros­to­re i ta­ko “omek­ša­va­ju” nji­ho­ve stro­ge li­ni­je. Di­gi­tal­ni oti­sak na ta­pe­ta­ma stva­ra pr­vo­raz­red­ne op­tič­ke ilu­zi­je!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.