Na­kon Ver­sa­cea, Mar­ni za H&M

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Iako se dio ko­lek­ci­je Ver­sa­ce za H&M još uvi­jek na­la­zi na po­li­ca­ma (ako je vje­ro­va­ti stra­nim me­di­ji­ma - sve ga vi­še ima jer lju­di ma­sov­no vra­ća­ju stva­ri ko­je su ku­pi­li), a na­jav­lje­na je i pro­ljet­na Ver­sa­ce ko­lek­ci­ja za ovaj pris­tu­pač­ni brend, H&M već je naj­a­vio svo­ju idu­ću su­rad­nju - s ta­li­jan­skim bren­dom Mar­ni. Iako je

Mar­ni poz­nat po raz­nim prin­te­vi­ma i bo­ja­ma, si­gur­ni smo ka­ko će ova ko­lek­ci­ja bi­ti sa­vr­še­no

pri­la­go­đe­na kup­ci­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.