GUS­TE...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - ZIMSKI LOOK -

ple­te­ni džem­pe­ri, pu­lo­ve­ri, ves­te i tu­ni­ke pru­ža­ju nam utje­hu i pri­je­ko po­treb­nu to­pli­nu. Glav­ni hit ove go­di­ne pletivo je s uzor­kom pa­hu­lji­ca, ko­je je svo­jim šar­mom za­ve­lo i glu­mi­cu Mic­hel­le Wil­li­ams, ali i sve high-stre­et bren­do­ve. Ta­ko svo­je pletivo po­su­to zim­skih pa­hu­lja­ma mo­že­te pro­na­ći u Top­sho­pu, New Yor­ke­ru, Ann Chris­ti­neu i H&M-U, ko­ji je u sklo­pu svo­je blag­dan­ske kam­pa­nje s maj­ka­ma i kće­ri­ma u ovaj vo­lje­ni uzo­rak obu­kao pre­kras­nu Ge­or­gi­ju May Jag­ger. Kom­bi­ni­raj­te s tra­pe­ri­ca­ma, jed­no­boj­nim hla­ča­ma, gus­tim ne­pro­zir­nim naj­lon­ka­ma ili ši­ro­kim suk­nja­ma! Mic­hel­le Wil­li­ams pa­hu­lji­ce kom­bi­ni­ra s ka­ri­ra­nom

ko­šu­ljom

Ta­ji­ce, New Yor­ker, 99 kn Ta­ji­ce, Ann Chris­ti­ne, 99 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.