VE­SE­LI VI­KEN­DI U KING CRO­SSU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIREKTORIJ -

U su­bo­tu 3.12. u King Cro­ssu je odr­ža­na dje­čja mod­na re­vi­ja Pok­lo­ni­te sr­cem. Re­vi­ji je vi­kend pri­je pret­ho­dio i cas­ting na ko­ji se pri­ja­vi­lo 140 dje­ča­ka i dje­voj­či­ca u do­bi od 5 -14 go­di­na. Iz­a­bra­no je njih 40 ko­ji su za­jed­no s ma­lim pro­fe­si­onal­ci­ma iz agen­ci­je Fa­shi­on Te­am pred­sta­vi­li ko­lek­ci­je bran­do­va Be­net­ton, Osh­kosh, Ma­na Mo­da, Oka­idi, Ci­sal­fa, Sis­ley, Pim­kie, Or­say i Mo­ti­vi. Ma­li su se ma­ne­ke­ni od­lič­no snaš­li na mod­noj pis­ti i odu­še­vi­li sve pri­sut­ne. Na­kon re­vi­je je Sv. Ni­ko­la u druš­tvu do­brog An­đe­la i Kram­pu­sa ra­zve­se­lio sve ma­li­ša­ne slat­ki­ši­ma i pri­god­nim pok­lo­ni­ma. King Cross i ovaj vi­kend spre­ma iz­ne­na­đe­nje za svo­je naj­mla­đe po­sje­ti­te­lje i do­vo­di Pep­pu Pig i Ge­or­gea, po­pu­lar­ne li­ko­ve iz cr­ti­ća ko­ji sti­žu di­rek­t­no iz Lon­do­na, te po­zi­va sve klin­ce da ih do­đu upoz­na­ti i fo­to­gra­fi­ra­ti se s nji­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.