Sa­vr­še­ni luk­suz

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Ko­li­ko je važ­no ima­ti sa­vr­šen do­nji veš ve­ći­na nas na­uči tek s go­di­na­ma, no sva­ki sti­list re­ći će vam ka­ko pra­vi ko­mad, ko­ji obli­ku­je si­lu­etu, ni­je la­ko pro­na­ći. Maj­sto­ri­ca tog za­na­ta je Ca­ri­ne Gil­son, a nje­zi­no re­tro do­nje rub­lje ide­al­no je za sve lju­bi­te­lji­ce ro­man­ti­ke. No,

pri­pa­zi­te - ovaj kom­ple­tić no­si i ti­tu­lu naj­skup­ljeg - grud­njak ko­šta 3.460 ku­na, a

ga­će čak 2.900 ku­na!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.