MAZDA2: NAJ­BO­LJE IZ JA­PA­NA U KOMPAKTNOM FOR­MA­TU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIREKTORIJ -

Stan­dar­de la­ke grad­nje i iz­vr­s­nih voz­no­di­na­mič­kih oso­bi­na, ko­je je pri­je pu­ne če­ti­ri go­di­ne u ka­te­go­ri­ji grad­skih auto­mo­bi­la pos­ta­vi­la dru­ga ge­ne­ra­ci­ja Maz­de2, kon­ku­ren­ci­ja do da­nas još ni­je dos­ti­gla. No, la­ga­na ‘dvoj­ka’, ko­ja je 2008. pro­gla­še­na ‘Svjet­skim autom go­di­ne’, ni­je sa­mo okret­na, već je i iz­nim­no si­gur­na. Po­vrh sve­ga, nje­na ma­la te­ži­na pri­do­no­si i jed­noj od naj­ni­žih po­troš­nji go­ri­va u kla­si, u pro­sje­ku sa­mo 5,0 l/100 km. Od ne­dav­no u po­nu­di je no­va ver­zi­ja, Mazda2 1.3i s pa­ke­tom CE Pro po iz­nim­no po­volj­noj ci­je­ni od 89.990 ku­na, s ja­ko bo­ga­tom opre­mom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.