CO­LUM­BIA SPORTSWEAR DO­BIO SVOJ CEN­TAR U HR­VAT­SKOJ

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIREKTORIJ -

Za sve za­ljub­lje­ni­ke u sport i mo­du di­ljem Hr­vat­ske te za sve nji­ho­ve sport­ske po­tre­be

otvo­re­na je pr­va Co­lum­bia Sportswear Com­pany tr­go­vi­na u Za­gre­bu. Smje­šte­na u Arena cen­tru u Za­gre­bu, no­va tr­go­vi­na će sa­dr­ža­va­ti ino­va­tiv­ne Co­lum­bia

pro­izvo­de vi­so­kih per­fo­man­si – out­do­or odje­ću i obu­ću, do­dat­ke i opre­mu. Od skrom­nih po­če­ta­ka do svjet­skog li­de­ra u out­do­or

odje­ći i opre­mi, Co­lum­bia Sportswear je uvi­jek bi­la pre­da­na u pru­ža­nju ino­va­tiv­nih i po­uz­da­nih

pro­izvo­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.