MI­NI IN­TER­V­JU

TREND, STREETSTYLE, UKRAT­KO...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - U mo­di ste od ma­lih no­gu...

– Maj­ka Jo­an bi­la je ma­nen­ka, a i ba­ka je vo­lje­la mo­du. Sje­ćam se dru­gog vjen­ča­nja svo­je maj­ke - oda­bra­la je ha­lji­nu pu­nu maš­ni. Ta­da sam imao 5 go­di­na, ali od­mah sam joj re­kao da to sve mo­ra ski­nu­ti. Pos­lu­ša­la me.

Kad su ho­mo­sek­su­al­ni bra­ko­vi pos­ta­li le­gal­ni, vjen­ča­li ste se za svog part­ne­ra... – Ni­kad ni­sam mis­lio da ću se vjen­ča­ti. No, kad je New York le­ga­li­zi­rao ho­mo­sek­su­al­ne bra­ko­ve, shva­tio sam da že­lim! Otiš­li smo na plažu i vjen­ča­li se, bez ve­li­ke pom­pe. He­idi Klum me zva­la jer je htje­la bi­ti dje­ve­ru­ša, sve že­ne su htje­le su­dje­lo­va­ti. Re­kao sam im da ne­ma šan­se, sku­pa smo vi­še od 10 go­di­na. Htio sam ne­što pri­vat­no i jed­nos­tav­no.

Ko­ji je vaš mo­to? – Bez ob­zi­ra ko­li­ko nov­ca ima­li, svi že­le iz­gle­da­ti mr­ša­vo i bo­ga­to!

Ame­rič­ki di­zaj­ner Mic­ha­el Kors su­dac je u re­alityju Pro­ject Runway, a ne­dav­no je po­nu­dio di­oni­ce svo­je tvrt­ke na pro­da­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.