SPAR PRE­MI­UM DAL­MA­TIN­SKI PR­ŠUT

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIREKTORIJ -

Na­ziv pr­šut do­la­zi iz od la­tin­ske ri­je­či pe­rexsuc­tus - te­me­lji­to osu­šen. Tra­di­ci­ja pro­izvod­nje pr­šu­ta u Dal­ma­ci­ji ko­ja je sta­ra vje­ro­jat­no ko­li­ko i u dru­gim me­di­te­ran­skim zem­lja­ma pre­to­če­na je u Spar Pre­mi­um dal­ma­tin­ski pr­šut, pro­izve­den od svinj­skog bu­ta do­ma­ćih svi­nja, a su­šen je na jugu i bu­ri na vi­so­kim obron­ci­ma Ka­meš­ni­ce, u se­lu Vo­šta­ne, nad­mor­ske vi­si­ne 1100 me­ta­ra. Na­kon 12 mje­se­ci zre­nja u spe­ci­fič­ni­ma uvje­ti­ma do­bi­va se pro­izvod ose­buj­nog mi­ri­sa i oku­sa svoj­stve­nog Vo­šta­na­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.