Naj­bo­lji ac­ce­sso­ire i u hlad­noj se­zo­ni

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Ma­da nas sva­ke zi­me pre­pla­vi tu­ga kad po­mis­li­mo ka­ko će­mo usko­ro mo­ra­ti pos­pre­mi­ti svo­je omi­lje­ne sun­ča­ne na­oča­le, usko­ro pos­ta­ne­mo svjes­ni da su nam i po hlad­nom vre­me­nu ite­ka­ko po­treb­ne! Bi­lo da nam šti­te oči od bje­li­ne sni­je­ga (ko­ji još ni­je pao kao ina­če!) ili da uži­va­mo u ri­jet­kim sun­ča­nim da­ni­ma ko­ji nas zna­ju ra­zve­se­li­ti ovih tje­da­na, sun­ča­ne na­oča­le ite­ka­ko su do­bar su­put­nik. Na sli­ci su mo­de­li iz po­s­ljed­nje ko­lek­ci­je Ya­ma­may for Sting.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.