Svi su lu­di za ...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

...ČUPAVCIMA! Umjet­no ili pra­vo krz­no, pe­rje i os­ta­li ma­te­ri­ja­li ko­ji nas pod­sje­ća­ju na ži­vo­tinj­ski svi­jet pra­vi su hit u hlad­ni­joj se­zo­ni. Isa­bel Ma­rant, Fen­di i Yves Sa­int La­urent sa­mo su ne­ki od kre­ato­ra ko­ji su ove ču­pav­ce uvr­sti­li u svo­je kre­aci­je, a na­ma su po­seb­no šar­mant­ne ci­pe­le ko­je pra­te ovaj trend - di­zaj­ner­ske va­ri­jan­te pro­na­đi­te u ko­lek­ci­ja­ma Joh­na Ric­h­mon­da (na sli­ci), Guc­ci­ja, Alexan­de­ra Wan­ga i dru­gih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.