MI­NI IN­TER­V­JU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - Ka­ko je bi­lo su­ra­đi­va­ti sa H&m-om?

– Od­lič­no! Sve je jed­na­ko pro­fe­si­onal­no kao i kod me­ne u stu­di­ju - ma­te­ri­ja­li, kro­je­vi i bri­ga oko de­ta­lja.

Što vam se naj­vi­še svi­đa kod ove ko­lek­ci­je? – Ve­se­la je i ra­zi­gra­na. Dra­go mi je što ću njo­me mo­ći do­ći do mla­đih ge­ne­ra­ci­ja, ko­je si ina­če mo­žda ne mo­gu pri­ušti­ti Mar­ni ko­ma­de, a unu­tar li­ni­je za H&M pos­to­ji i mu­ška i žen­ska ko­lek­ci­ja.

Ko­ji su va­ši sa­vje­ti za mu­škar­ce kad je odi­je­va­nje u pi­ta­nju? – Pr­vo - ne­moj­te ku­po­va­ti stva­ri ko­je vi­di­te na te­le­vi­zi­ji, mo­ra­te ot­kri­ti svoj stil. Ne­moj­te pre­vi­še eks­pe­ri­men­ti­ra­ti s bo­ja­ma, dr­ži­te se kla­si­ke i oba­vez­no pri­pa­zi­te na ci­pe­le - kri­vi par mo­že upro­pas­ti­ti i naj­bo­lji oufit. I da, odi­je­la ne sto­je svi­ma!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.