Naj­bo­lja stvar od­las­ci na MO

Dva­de­set­pe­to­go­diš­nja fa­shi­onis­ti­ca uz us­pješ­nu glu­mač­ku i pje­vač­ku ka­ri­je­ru već raz­miš­lja i od vlas­ti­toj di­zaj­ner­skoj ko­lek­ci­ji odje­će, a za raz­li­ku od svo­jih ko­le­gi­ca vi­še vo­li pro­vo­di­ti vri­je­me u mu­ze­ji­ma i do­bro­tvor­nim ve­če­ra­ma, no u klu­bo­vi­ma i u shop

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - IT DJEVOJKA - NA­PI­SA­LA FO­TO­GRA­FI­JE ODA­BRAO

Li­di­ja Pa­lun­ko Oli­ver Ju­la­rić

An­to Mag­zan/pixsell, AFP, Re­uters, Ar­hi­va VL Em­my Ro­ssum zre­li­ja je no što bis­te po­mis­li­li. Ovu dva­de­set­pe­to­go­diš­nja­ki­nju ne­će­te vi­dje­ti ka­ko tu­lu­ma­ri u Las Ve­ga­su ili ka­ko po­zi­ra fo­to­gra­fi­ma pred luk­suz­nim tr­go­vi­na­ma u Los An­ge­le­su. Em­my svo­je vri­je­me vi­še vo­li pro­vo­di­ti na mod­nim re­vi­ja­ma, mu­zej­skim iz­lož­ba­ma ili hu­ma­ni­tar­nim ak­ci­ja­ma. Već kao di­je­te bi­la je glaz­be­na zvi­jez­da ko­ja je s la­ko­ćom pje­va­la ope­re, a da­nas, uz us­pješ­nu glu­mač­ku ka­ri­je­ru, ni­že i glaz­be­ne us­pje­he. “U fil­mo­vi­ma mo­že­te bi­ti raz­li­či­ta oso­ba sva­ki put, uči­te o

Tro­boj­na ha­lji­na bez na­ra­me­ni­ca, Ann Chris­ti­ne, 229 kn Sun­ča­ne na­oča­le, Man­go, 199 kn Čvr­sti sre­br­ni clut­ch, Ac­ce­sso­ires, 179 kn

Vi­so­ke čiz­me, Al­do, 1099 kn Sa­ko bo­je pa­tli­dža­na, X Na­ti­on, 509 kn Ma­ra­ma le­opard uzor­ka, Za­ra, 199 kn Hla­če od tvi­da, X Na­ti­on, 279 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.