R kod sla­ve su ODNE RE­VI­JE!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - IT DJEVOJKA -

lju­di­ma i za­što se po­na­ša­ju ka­ko se po­na­ša­ju. No, u glaz­bi mo­gu iz­ra­zi­ti tko sam ja do­is­ta - to me ve­se­li i uz­bu­đu­je, is­kre­nost o to­me tko sam i u što vje­ru­jem. Glaz­ba je bi­la mo­ja pr­va lju­bav i to će os­ta­ti bez ob­zi­ra sni­mim li još ko­ji film, što na­rav­no pla­ni­ram. Ona je mo­je uto­či­šte”, ot­kri­la je Em­my o svo­jim ta­len­ti­ma. Poz­na­ta kao jed­na od ve­ćih fa­shi­onis­ti­ca, Em­my ipak vi­še vo­li ku­po­va­ti i gle­da­ti re­vi­je no su­dje­lo­va­ti u nji­ma. “Jed­nom sam no­si­la re­vi­ju u do­bro­tvor­ne svr­he i sa­mo sam se na­da­la da ne­ću pas­ti na nos. Vi­še vo­lim gle­da­ti odje­ću iz pu­bli­ke. Obo­ža­vam ići na mod­ne re­vi­je i mis­lim da mi je to naj­dra­ža stvar kod sla­ve - što vas po­zi­va­ju na sve te do­ga­đa­je na ko­je ina­če ne bis­te ima­li pris­tup - ne­vje­ro­jat­no je i po­ne­kad do­is­ta pre­kras­no”, ka­že mla­da glu­mi­ca i pje­va­či­ca. Nje­zin stil je jed­nos­ta­van, žens­tven i gla­mu­ro­zan, no vr­lo no­siv i pri­la­god­ljiv za sve pri­li­ke. Po­put svih svo­jih ko­le­gi­ca ko­je vo­le mo­du, i Em­my je raz­miš­lja­la o vlas­ti­toj li­ni­ji, no či­ni se ka­ko tre­nut­ni di­zaj­ne­ri pot­pu­no za­do­vo­lja­va­ju nje­zi­ne že­lje. “Jed­nom mo­žda i ja ne­što kre­iram, no moj stil se još uvi­jek ra­zvi­ja. Ni­sam se u pot­pu­nos­ti usi­dri­la u jed­nom modnom prav­cu, vo­lim eks­pe­ri­men­ti­ra­ti s raz­nim ma­te­ri­ja­li­ma, bo­ja­ma i odje­ćom. Sre­ćom, mo­da se stal­no mi­je­nja pa mi ni­kad ni­je do­sad­no!”, objaš­nja­va. Pi­ta­nje je tre­na kad će u po­pis ta­le­na­ta do­da­ti i mod­ni di­zajn!

Kra­ća na­ran­čas­ta suk­nja, Pro­mod, 125 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.