Za pu­no sre­će

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DOM SHOPPING -

No­va go­di­na u na­ma čes­to pro­bu­di ono naj­s­mješ­ni­je me­đu praz­no­vjer­ni­ma - ka­ko cr­ve­ni de­ta­lji ga­ran­ti­ra­ju mno­go sre­će u da­ni­ma ko­ji do­la­ze. No bez­az­le­na pri­ča sa­vr­še­na je iz­li­ka da si dom ukra­si­te ne­ko­li­ci­nom sit­ni­ca ko­je već du­že vri­je­me gle­da­te. Od jed­nos­tav­nih ukra­sa po­put jas­tu­ka i svi­jeć­nja­ka, do di­zaj­ner­skih sto­li­ca i ra­s­vje­te, ne­ka vam cr­ve­na do­ne­se sva­ko do­bro!

Pod­me­tač Hell-o, Ko­zi­ol, 93 kn, Ho­me Swe­et Ho­me

Stak­le­ni pla­danj An­tik, pro­mjer 22 cm, 25 kn, Ki­ka

Svi­jeć­njak Pu­re, 100 kn, Ki­ka Jas­tuč­ni­ca, Ho­pe, Joy, Lo­ve, 50x50 cm, www.hm.com/at Zid­ni sat Sun­burst Clock, di­zajn Ge­or­ge Nel­son za Vi­tra, pro­mjer 47 cm, 1.920 kn, Teh­no Kla­ra

Pa­pir­na­ta vi­se­ća svje­tilj­ka, 20 kn, Em­me­ze­ta

Pod­na lam­pa za in­di­rek­t­no i di­fuz­no ha­lo­ge­no os­vjet­lje­nje Cad­mo flo­or, di­zajn Ka­rim Ra­shid za Ar­te­mi­de, 9.225 kn, Ri­ba­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.