MOD­NI NO­VI­TE­TI, KAM­PA­NJE, KO­LEK­CI­JE...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS - SESTRINSKE PRE­PIR­KE

El­le (13) i Da­ko­ta (17) Fan­ning tre­nut­no su me­đu omi­lje­nim glu­mi­ca­ma Hol­lywo­oda. Mla­de ses­tre svo­jim ta­len­tom osvo­ji­le su pu­bli­ku, a out­fi­ti­ma sve lju­bi­te­lje mo­de. No, či­ni se ka­ko sli­čan stil ses­ta­ra po­ne­kad uz­ro­ku­je su­ko­be. “El­le je sjaj­na, zna sva­ku ha­lji­nu, di­zaj­ne­ra, ko­lek­ci­ju, se­zo­nu. Kad mi tre­ba sa­vjet oko odje­će, pr­vo ću pi­ta­ti nju”, priz­na­je sta­ri­ja Da­ko­ta, ko­joj ni­je pro­blem što ju je El­le nad­ma­ši­la u mod­nim oda­bi­ri­ma. “Ali užas­no me ner­vi­ra kad uzi­ma mo­ju odje­ću bez pi­ta­nja. Vi­dim sli­ke na in­ter­ne­tu i znam da mi je ko­pa­la po or­ma­ru!”, lju­ti­to je do­da­la Da­ko­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.