Za Kanyea ne­ma odus­ta­ja­nja

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Pr­va ko­lek­ci­ja Kanyea Wes­ta ni­je do­bi­la naj­bo­lje re­cen­zi­je, no poz­na­ti re­per ne odustaje od svo­je kre­ator­ske ka­ri­je­re. Ne­dav­no je obja­vio da pla­ni­ra traj­no pre­se­lje­nje u Lon­don. Ta­ko će na­kon ne­ko­li­ko go­di­na na­pus­ti­ti Los An­ge­les, a kao raz­log na­vo­di do­bru di­zaj­ner­sku kli­mu – osim lju­di s ko­le­dža Cen­tral St. Mar­tins, ko­ji su mu da­li sa­vje­te, bit će u bli­zi­ni Ka­tie Eary s ko­jom je ra­dio na pr­voj ko­lek­ci­ji. Či­ni se ka­ko upor­nog Kanyea ni ja­ko lo­še kri­ti­ke ne mo­gu po­ko­le­ba­ti u ci­lju da pos­ta­ne sla­van di­zaj­ner!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.