MI­NI IN­TER­V­JU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Vi­še od 95% za­pos­le­nih u va­šoj tvrt­ki su že­ne. Ka­ko to? – Ugod­no se osje­ćam s nji­ma, u ure­du uvi­jek vla­da po­zi­tiv­na at­mo­sfe­ra. Svi smo kao obi­telj.

Pr­vi bu­tik otvo­ri­li ste 2004., kao 21- go­diš­nja­ki­nja, a vaš lo­go, dvos­tru­ki T, od­mah je osvo­jio že­ne. – Da, ima­la sam sre­će. Rek­li su mi da to ima ve­ze s ti­me što mo­ja mo­da ne ra­di že­ne bu­da­la­ma.

Ro­di­te­lji su ja­ko utje­ca­li na vaš ži­vot, a ču­je­mo da su i maj­ka i otac pri­je ne­go što su se vjen­ča­li ho­da­li s pri­lič­no poz­na­tim fa­ca­ma. Mo­že­te li nam ot­kri­ti o ko­me je ri­ječ? – Ma­ma je ho­da­la sa Ste­ve­om Mcqu­eenom i Mar­lo­nom Bran­dom, a ta­ta s Gra­ce Kel­ly. I ma­ma i ta­ta su mi ja­ko gla­mu­roz­ni lju­di i vo­le sve što je li­je­po.

Tory Bur­ch, ame­rič­ka mod­na di­zaj­ne­ri­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.