Ne pro­pus­ti­te

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Svje­že mod­ne vi­jes­ti i za­nim­lji­vos­ti pra­ti­te na na­šoj Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci - laj­kaj­te V Ma­ga­zin na fa­ce­bo­ok. com/vma­ga­zin.hr i pos­ta­ni­te dio na­še ve­se­le mod­ne za­jed­ni­ce. Ako ste praz­no­vjer­ni, po­bri­ni­te se da pr­vi pe­tak 13. u go­di­ni ne do­če­ka­te kod ku­će! U KSET-U se spre­ma po­seb­no iz­da­nje kul­t­nog KSET caf­fea, za ko­ji se šu­ška da je mo­žda i po­s­ljed­nji. Ako ste iti jed­nom pro­ve­li ve­se­lu noć na ovom le­gen­dar­nom pro­gra­mu, ne pro­pus­ti­te zad­nje iz­da­nje! Za­ni­ma vas ka­ko se ko­mi­čar Adam Sand­ler sna­šao u dvos­tru­koj ulo­zi i kao že­na i kao mu­ška­rac? Pro­vje­ri­te ka­ko mu ide u fil­mu Jack i Jill, ko­ji je upra­vo sti­gao u na­ša ki­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.