F OTO G RAF IJE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Mo­žda naj­poz­na­ti­ja ce­le­brity sti­lis­ti­ca, če­tr­de­se­to­go­diš­nja Rac­hel Zoe, da­nas je pra­va mod­na iko­na. Ne­dav­no je na­pra­vi­la iz­nim­no us­pješ­nu tran­zi­ci­ju u mod­nu di­zaj­ne­ri­cu, no i da­lje os­ta­je vjer­na svo­jim zvjez­da­nim kli­jen­ti­ma po­put Ka­te Hudson, Eve Men­des, Ca­me­ron Di­az, An­ne Hat­haway i De­mi Mo­ore. Svi su oni jed­nom tra­ži­li sa­vjet ove sti­lis­ti­ce, ko­ja je odras­la u New Jer­seyu. “Pri­je ka­ri­je­re u modnom svi­je­tu stu­di­ra­la sam psi­ho­lo­gi­ju i so­ci­olo­gi­ju. Pu­no lju­di mis­li da upra­vo ra­di to­ga do­bro ko­mu­ni­ci­ram sa svo­jim kli­jen­ti­ma, ali mis­lim da je taj­na u to­me što ja za­is­ta vo­lim lju­de - za­ni­ma­ju me i obo­ža­vam se dru­ži­ti!”, ot­kri­va Rac­hel. Za po­tre­be svo­jih kli­je­na­ta Rac­hel po­ne­kad pro­na­la­zi de­set­ke ha­lji­na, a oda­bir pad­ne sa­mo na jed­nu. “Da, bu­du vje­ša­li­ce i vje­ša­li­ce ha­lji­na oko me­ne. Bit­no da je kli­jent za­do­vo­ljan!”, ot­kri­va. Iako je glav­ni po­sao ove da­me, ko­ja je ne­dav­no pos­ta­la maj­ka, pra­ti­ti tren­do­ve, upra­vo to pro­gla­si­la je naj­ve­ćim mod­nim fa­ux pa­som! “Ne pod­no­sim kad lju­di sli­je­po sli­je­de ide­je di­zaj­ne­ra. Ok, ako je ži­vo­tinj­ski uzo­rak u mo­di, ku­pi si ne­ki de­talj, ne­moj se za­gr­nu­ti od gla­ve do pe­te u nje­ga!”, sa­vje­tu­je, a do­da­je ka­ko joj je naj­vi­še žao što je no­si­la iz­bli­je­dje­le tra­pe­ri­ce i bi­je­le kož­ne čiz­me u osam­de­se­ti­ma. Po­put ve­ći­ne ho­li­vud­skih ce­le­bri­ti­ja, i Rac­hel je ki­la­žu do­bi­ve­nu u trud­no­ći iz­gu­bi­la br­zi­nom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.