N APISALA F OTO G RAF IJE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Kad je 2009. Chris­top­her Ka­ne po pr­vi pu­ta pred­sta­vio svoj mo­del ma­ji­ce s ogrom­nim prin­tom go­ri­le, mod­ni svi­jet je os­tao šo­ki­ran. Bi­la je to re­vi­ja vi­so­ke mo­de jed­nog od naj­o­mi­lje­ni­jih mla­dih di­zaj­ne­ra - ot­kud print zvi­je­ri, i to u ko­lek­ci­ji ko­ju pra­te mi­li­ju­ni fa­shi­onis­ti­ca di­ljem svi­je­ta? Svjes­no ili ne, Chris­top­her Ka­ne po­kre­nuo je no­vi trend ko­ji se za­dr­žao do da­nas, a mod­na ku­ća Gi­ven­c­hy čak je dvi­je se­zo­ne za re­dom pred­sta­vi­la tu­ni­ke, ma­ji­ce i džem­pe­re s prin­tom pu­ma, div­ljih ro­tvaj­le­ra, li­si­ca i dru­gih zvi­je­ri. Ove go­di­ne tren­du se prik­lo­nio i Ema­nu­el Un­ga­ro, a ka­ko je ovaj trend pra­vi po­go­dak po­ka­zao je oda­ziv ce­le­bri­ti­ja - Ri­han­na je od­mah po­tr­ča­la po svo­ju go­ri­lu s pot­pi­som Chris­top­he­ra Ka­nea, a uni­seks ma­ji­cu s opa­kim ro­tvaj­le­rom jed­na­ko do­bro no­se Kanye West i Liv Tyler. Od­lič­ne high stre­et va­ri­jan­te mo­že­te pro­na­ći u Za­ri i New Yor­ke­ru, a priz­na­je­mo ka­ko bi nam se ves­ta i obi­čan T-shirt s prin­tom vu­ka bez pro­ble­ma uk­lo­pi­la u sva­ki zim­ski styling!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.