SPAS ZA SU­HU KO­ŽU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

L’oréal je lan­si­rao no­vu li­ni­ju Nu­tri-gold za hlad­ne da­ne, kad je ko­ži po­treb­na po­seb­na, vr­lo hra­nji­va nje­ga. Dnev­na i noć­na kre­ma Nu­triGold sa­dr­že for­mu­le s pom­no us­kla­đe­nom kom­bi­na­ci­jom esen­ci­jal­nih hra­nji­vih tva­ri. Bo­ga­te kre­me s ma­tič­nom mli­je­či, dra­go­cje­nim ulji­ma, pro­te­ini­ma, vi­ta­mi­ni­ma, mi­ne­ra­li­ma i li­pi­di­ma in­ten­ziv­no ob­nav­lja­ju i po­mla­đu­ju ko­žu. L’oréal Nu­tri-gold oso­bi­to se pre­po­ru­ču­je za sva­kod­nev­nu nje­gu ja­ko su­he ko­že (na sli­ci dnev­na kre­ma, 69,90 kn).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.