Bal­zam za us­ne s oku­som čo­ko­la­de

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

U Ro­sa­lo­voj li­ni­ji bal­za­ma za us­ne Lip Balm no­va je zvi­jez­da Hot Cho­co­la­te - li­mi­ti­ra­no zimsko iz­da­nje s mi­ri­som i oku­som čo­ko­la­de. Ro­sal Lip Balm Hot Cho­co­la­te pro­zvan je ide­al­nom čo­ko­lad­nom di­je­tom u ko­joj mo­že­te uži­va­ti do mile vo­lje. Bal­zam za čo­ko­ljup­ce ima bo­ga­tu i slat­ku tek­s­tu­ru, s for­mu­lom ko­ja sa­dr­ži vi­ta­mi­ne A i E te ko­ko­so­vo ulje za du­bin­sku nje­gu i hi­dra­ta­ci­ju usa­na (12 kn).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.