Di­zajn za

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Na­kon Svjet­skog ski­ja­škog ku­pa na Slje­me­nu, se­li­mo se u le­de­no bi­je­le in­te­ri­je­re na­dah­nu­te An­der­se­no­vom baj­kom o Snjež­noj kra­lji­ci...

Iva­na

Ke­ra­mič­ki lo­nac Or­c­hid pot s po­seb­nim sus­ta­vom za "na­vod­nja­va­nje" or­hi­de­ja, di­zajn To­ols za Eva So­lo (551,50 kn, In­te­ri­or Cre­ator)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.