SNJEŽ

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Zim­ske ra­dos­ti pri­zi­va­ju bez­vre­men­sku lje­po­tu bi­je­le ko­ja se s raz­lo­gom sma­tra jed­nom od naj­e­le­gant­ni­jih (ne)bo­ja za ure­đe­nje pros­to­ra. Bi­je­lo do­no­si svje­ži­nu i svje­tlost, vi­zu­al­no ši­ri i "pro­čiš­ću­je" pros­tor. U bi­je­lom iz­da­nju do­bro se "sna­la­ze" svi ma­te­ri­ja­li, od dr­va i ke­ra­mi­ke do me­ta­la i ot­por­ne vi­so­ko­teh­no­lo­ške plas­ti­ke. Upra­vo su mo­der­ne plas­tič­ne mje­ša­vi­ne i smo­le po­god­ne za iz­ra­du baj­ko­vi­tih ke­ra­ci­ja po­put

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.