Žne kra­lji­ce

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

na­iz­gled smrz­nu­tog lus­te­ra ko­ji pod­sje­ća na le­de­ne si­ge. U le­de­no bi­je­lom iz­da­nju od­lič­no iz­gle­da go­le­ma va­za s "gra­na­ma" iz ta­li­jan­ske tvor­ni­ce Plust, poz­na­te po plas­tič­nom na­mje­šta­ju i de­ko­ri­ma fu­tu­ris­tič­kog dizajna. Po­se­ban je di­zaj­ner­ski bi­ser Yu­ki, pa­ra­van ko­jeg je Nen­do osmis­lio kao sla­ga­li­cu što se sas­tav­lja od flek­si­bil­nih plas­tič­nih "pa­hu­lji­ca". Da­ka­ko da zim­sku baj­ku sa­vr­še­no do­ča­ra­va i na­mje­štaj s re­tro "šti­hom" po­put sofe Vo­gue ko­ju je Ale­ssan­dro Du­bi­ni di­zaj­ni­rao za Za­not­tu: u sje­di­šte pre­svu­če­no ko­žom ugra­đe­ni su dr­ve­ni nasloni po­put onih na sta­rin­skim sto­li­ca­ma. Kra­san je pri­mjer "re­tro­ma­ni­je" i lus­ter Skygar­den, či­ja je unu­traš­njost pre­ma ide­ji Mar­ce­la Wan­der­sa ukra­še­na re­ljef­nim cvjet­nim mo­ti­vom, na­dah­nu­tim sta­rin­skim strop­nim ukra­si­ma.

Lus­ter s efek­tom le­de­nih si­ga iz­ra­đen je od po­li­re­si­na (po­li­es­ter­ske smo­le) i me­ta­la. Na "si­ga­ma" svi­je­tli ukup­no 30 ža­ru­lji­ca na­lik svi­je­ća­ma (ci­je­na na upit, Ka­re)

Vi­se­ća zid­na ogle­da­la Mon Be­au Mi­ro­ir, u ok­vi­ri­ma od sjaj­nog, kro­mi­ra­nog če­li­ka, di­zajn Mic­ha­el Ko­enig za Lig­ne Ro­set (dvi­je ve­li­či­ne, s "ku­kom" za vje­ša­nje, od 2936 kn, Pro­ning)

Če­lič­ni svjeć­njak sa stak­le­nim "pro­zo­ri­ma" Lig­h­t­ho­use, di­zajn Se­bas­ti­an Hol­m­bäck i Ul­rik Nor­den­toft za Nor­mann Co­pen­ha­gen (ci­je­na na upit, Sti­pić In­te­rart)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.