ELECTROLUXOV NA­TJE­ČAJ ZA DIZAJNIRANJE DO­ŽIV­LJA­JA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

No­vi je iz­a­zov Elec­tro­luxo­va na­tje­ča­ja za stu­den­te i di­plo­man­te in­dus­trij­skog dizajna De­sign Lab osmiš­lja­va­nje ure­đa­ja ko­ji sti­mu­li­ra­ju sva osje­ti­la. Elec­tro­lux kao in­s­pi­ra­ci­ju za “dizajniranje do­živ­lja­ja” pre­po­ru­ču­je pro­fe­si­onal­ne “stva­ra­te­lje” do­živ­lja­ja kao što su che­fo­vi res­to­ra­na, ar­hi­tek­ti, di­zaj­ne­ri in­te­ri­je­ra... Stu­den­ti mo­gu osvo­ji­ti nov­ča­ne na­gra­de i šes­to­mje­seč­no usa­vr­ša­va­nje u jed­nom od Elec­tro­luxo­vih cen­ta­ra za glo­bal­ni di­zajn. Pri­ja­vi­ti se mo­gu do 1. lip­nja 2012. go­di­ne na www.elec­tro­lux.com/de­sig­nlab.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.