EKOJAJA IZ ORGANSKOG UZ­GO­JA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

U eko­pro­da­va­oni­ca­ma Gar­den od­ne­dav­no se mo­gu na­ći ko­ko­šja ja­ja vr­hun­ske kva­li­te­te s eko­cer­ti­fi­ka­tom. Svje­ža ja­ja iz organskog uz­go­ja nu­di ECOR, svjet­ski poz­nat ta­li­jan­ski pro­izvo­đač i dis­tri­bu­ter or­gan­skih na­mir­ni­ca. Ja­ja do­la­ze s far­me Mo­ri­ni u oko­li­ci Ve­ro­ne. U ECOR-U ka­žu da ko­ke slo­bod­no še­ta­ju ze­le­nim obron­ci­ma, a hra­ne se onim što na­đu u pri­ro­di i hra­nom iz organskog uz­go­ja, pa su ja­ja zdra­va, iz­nim­no hra­nji­va i “pu­nog” oku­sa (www.moj­gar­den.hr).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.