Ne pro­pus­ti­te

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Svje­že mod­ne vi­jes­ti i za­nim­lji­vos­ti pra­ti­te na na­šoj Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci - laj­kaj­te V Ma­ga­zin na fa­ce­bo­ok. com/vma­ga­zin.hr i pos­ta­ni­te dio na­še ve­se­le mod­ne za­jed­ni­ce. Na­kon se­dam go­di­na The Wal­ka­bo­uts nas­tu­pa­ju u Za­gre­bu. Je­dan od naj­važ­ni­jih ame­ri­ca­na ben­do­va, ko­ji tra­je već če­ti­ri de­set­lje­ća, vra­ća se no­vim al­bu­mom i eu­rop­skom tur­ne­jom u sklo­pu ko­je će 17. si­ječ­nja nas­tu­pi­ti u Tvor­ni­ci kul­tu­re. Ka­za­li­šte Ma­la sce­na la­ni je iz­ve­la čak 5 pre­mi­je­ra te 12 re­priz­nih nas­lo­va. Ukup­no su ima­li 452 iz­ved­be, a kroz ka­za­li­šte je proš­lo go­to­vo 50.000 gle­da­te­lja! Ne pro­pus­ti­te po­dr­ža­ti ovo ka­za­li­šte i u 2012. go­di­ni jer vas oče­ku­ju ugod­na iz­ne­na­đe­nja! Vi­še na www.ma­la-sce­na.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.