MI­NI IN­TER­V­JU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Ima­te res­pek­ta­bi­lan broj fa­no­va na druš­tve­nim mre­ža­ma, 200 ti­su­ća na Twit­te­ru i 66 ti­su­ća na Fa­ce­bo­oku. Ka­ko ste uop­će kre­nu­li? – Shva­ti­la sam da pos­to­ji in­te­res di­je­la jav­nos­ti za fo­to­gra­fi­je iz mog ži­vo­ta i to ne onih iz ma­ga­zi­na i kam­pa­nja, već pri­vat­nih.

Pi­še­te li sa­mi svo­je sta­tu­se? – Da! I mo­ram re­ći da mi se ja­ko svi­đa što ja kao mo­del ko­nač­no imam glas, što ni­sam vi­še sa­mo sli­ka u ma­ga­zi­ni­ma. I pla­ni­ram za­dr­ža­ti taj glas. Mis­lim da će mi po­mo­ći da pro­du­žim svo­ju ka­ri­je­ru.

Pr­vi ste od svih mo­de­la sta­vi­li na web sve fo­to­gra­fi­je ko­je ste ika­da sni­mi­li - njih vi­še od 10.000. Tko vam po­ma­že u sve­mu to­me? – Moj su­prug Ja­mes Con­ran mi po­ma­že u sve­mu. Bri­ne se za vi­zu­al, sni­ma fil­mo­ve o me­ni, mon­ti­ra ih, stav­lja na web... Ma sve!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.