NA­PI­SA­LA FOTO GRAFIJE

Osim fil­ma, i ma­ke up je pos­tao kul­t­ni - lak i ruž ko­ji uma no­si u fil­mu ras­pro­da­li su se u tre­nu!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Mo­žda i naj­poz­na­ti­ji film ta­len­ti­ra­nog Qu­en­ti­na Ta­ran­ti­na, već kul­t­ni Pulp Fic­ti­on, oba­vez­na je film­ska li­te­ra­tu­ra sva­kog lju­bi­te­lja fil­mo­va. Pre­kras­na Uma Thur­man, ko­ju je Ta­ran­ti­no odav­no pro­gla­sio svo­jom mu­zom, u ulo­zi Mi­je Wal­la­ce sa­vr­šen je pri­mjer ka­ko že­na­ma ni­su po­treb­ne vi­so­ke pot­pe­ti­ce i de­kol­tei da bi bi­le za­vod­lji­ve i sek­si - nje­zin ples sa Joh­nom Tra­vol­tom u vr­lo obič­noj kom­bi­na­ci­ji cr­nih tri­če­t­vrt hla­ča i bi­je­le ko­šu­lje (Uma je u toj fan­tas­tič­noj sce­ni čak i bo­sa) na po­pi­su je naj­sen­zu­al­ni­jih. Umin styling to­li­ko je obi­lje­žio de­ve­de­se­te da je čak i ma­ke-up ko­ji no­si pos­tao kul­tan - na­kon što je film iz­a­šao 1994., Cha­ne­lov Ro­uge No­ir lak i ruž za us­ne ko­ji Uma no­si u tre­nu su se ras­pro­da­li, te ih je bi­lo go­to­vo ne­mo­gu­će pro­na­ći na­red­nih go­di­nu da­na!

Pr­s­luk na sit­ne pru­gi­ce, Man­go, 179 kn

Dvos­tru­ka olov­ka za kap­ke Col­lis­tar Ca­ri­sma, 111,40 kn, Mül­ler Cr­na ha­lji­na, Top­shop Kla­sič­na bi­je­la ko­šu­lja, New Yor­ker, 129 kn Lak za nok­te Ar­t­de­co, 66 kn, Mül­ler Dvo­boj­ne ba­lern­ke,Za­ra, 199 kn

Pr­sten, Top­shop Hla­če sa ši­ro­kim no­ga­vi­ca­ma, Top­shop, 170 kn Cr­ni sa­ko, New Yor­ker, 299 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.