O DAB RAO

No­vi je trend kom­bi­ni­ra­ti zlat­nu uz po­ma­lo dar­ker­ski ma­ke up, a na pis­ta­ma mod­nih me­tro­po­la su se mo­gle vi­dje­ti i za­nim­lji­ve kom­bi­na­ci­je gla­mu­roz­nih zlat­nih ha­lji­na s mu­škim ci­pe­la­ma

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - NA­PI­SA­LA Li­di­ja Pa­lun­ko Oli­ver Ju­la­rić FOTO GRAFIJE To­mis­lav Miletić/pixsell, AFP, Re­uters, Ar­hi­va VL

Uz sav trud kre­ato­ra i sti­lista, i da­lje ni­šta ne utje­lov­lju­je luk­suz i gla­mur po­put zlat­ne bo­je. S tim su se po­mi­ri­la i naj­ve­ća di­zaj­ner­ska ime­na po­put Puc­ci­ja, Dol­ce & Gab­ba­ne i Bal­ma­ina pa su u svo­je ko­lek­ci­je za je­sen i zi­mu 2011./2012. pa­ž­lji­vo uk­lo­pi­li i de­ta­lje ove bo­ga­te bo­je. Bi­lo kao ve­ze­ne de­ta­lje na ha­lji­na­ma, ula­šte­na ko­ža na ci­pe­la­ma i tor­bi­ca­ma ili kao sit­ne šljo­ki­ce ko­je pre­kri­va­ju sva­ki cen­ti­me­tar ha­lji­ne, zla­to je do­is­ta po­ka­za­lo ka­ko iz­gle­da kad sja­ji pu­nom sna­gom. Za­nim­lji­vo je ka­ko je ve­ći­na mod­nih ku­ća uz ova­ko gla­mu­roz­ne out­fi­te kom­bi­ni­ra­la po­ma­lo dar­ker­ski ma­ke-up, a mo­gle su se vi­dje­ti i ma­ne­ken­ke u sjaj­nim ha­lji­na­ma i ni­skim, mu­škim mo­de­li­ma ci­pe­la. Po­ru- ka je jas­na - po­an­ta ni­je da iz­gle­da­te kao ko­mad ba­ki­nog na­ki­ta, već kao mo­der­na i sa­mo­uvje­re­na že­na ko­ja se ne bo­ji eks­pre­imen­ti­ra­nja. Slo­bod­no uk­lo­pi­te zlat­ne de­ta­lje i u svo­je sva­kod­nev­ne stylin­ge - osim što se od­lič­no sla­žu s ve­ći­nom bo­ja, zlat­ni de­ta­lji dat će da­šak ot­mje­nos­ti pos­lov­nim out­fi­ti­ma, a ve­čer­nji out­fit uči­nit će ot­ka­če­ni­jim!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.