2

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

LJE­PO­TA Iz­raz be­auty sle­ep (san za lje­po­tu) uis­ti­nu je oprav­dan - dok spa­va­mo, ko­ža je ‘bud­na’ i ob­nav­lja se čak osam pu­ta br­že ne­go da­nju. Struč­nja­ci ka­žu ka­ko su sta­ni­ce ko­že oso­bi­to ak­tiv­ne u raz­dob­lju od po­no­ći do 6 sa­ti uju­tro. Noć­ni od­mor ide­al­no je vri­je­me da se ko­ža os­lo­bo­di štet­nih tva­ri, a mak­si­mal­no is­ko­ris­ti bla­go­tvor­ne koz­me­tič­ke sas­toj­ke.

Nig­ht luk­suz­na, re­vi­ta­li­zi­ra­ju­ća an­ti age kre­ma za noć­nu nje­gu s ide­be­no­nom ko­ji se sma­tra jed­nim od naj­s­naž­ni­jih an­ti­ok­si­dan­sa (1289 kn, Mül­ler)ul­tra­hra­nji­va noć­na kre­ma za su­hu ko­žu Nu­tri-gold s ma­tič­nom mli­je­či, vi­ta­mi­ni­ma i pro­te­ini­ma (69,90 kn, dm)Vi­tal re­ge­ne­ra­tiv­na noć­na kre­ma s kal­ci­jem i ek­s­trak­ti­ma bi­se­ra (67,60 kn, dm)ob­nav­lja­ju­ća noć­na kre­ma Royal Vel­vet s ek­s­trak­ti­ma cr­nog iri­sa i mi­ne­ra­li­ma (79,90 kn, Ori­fla­me ka­ta­log)pri­rod­na noć­na kre­ma Fa­ces My Age s re­vi­ta­li­zi­ra­ju­ćem uljem ka­ra­nje i or­gan­skim bi­je­lim ča­jem (152,90 kn, Ke­mig)noć­na kre­ma Ca­pi­tal Lu­mière s po­seb­nim bilj­nim ek­s­trak­ti­ma ko­ji ko­žu “ku­pa­ju” je­dri­nom i sja­jem (660 kn, Li­mo­ni)Im­mor­tel­le hi­dra­tant­na noć­na kre­ma s ete­rič­nim uljem i ek­s­trak­ti­ma cvje­to­va smi­lja (454,40 kn, L’oc­ci­ta­ne)ob­nav­lja­ju­ća noć­na kre­ma Crème Pro­di­gi­euse s ek­s­trak­ti­ma “vječ­nog cvi­je­ta”, bo­ba i ka­kaa (198,40 kn, u lje­kar­na­ma)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.