NA­PI­SA­LA I ODA­BRA­LA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Že­li­te li te­me­lji­to os­vje­ži­ti i po­mla­di­ti ko­žu, la­ku noć! Upra­vo ti­je­kom no­ći ko­ža se in­ten­ziv­no ob­nav­lja, dos­lov­ce po­prav­lja­ju­ći ošte­će­nja nas­ta­la zbog dnev­nih utje­ca­ja po­put sun­ča­nog Uv-zra­če­nja, hlad­no­će, vje­tra, one­čiš­će­nja... No­ću sta­ni­ce ra­de “pu­nom pa­rom” pa ta­ko mo­gu mak­si­mal­no is­ko­ris­ti­ti bla­go­tvor­ne koz­me­tič­ke sas­toj­ke - vri­je­me je za ve­li­ku ob­no­vu! A sva­ka se­kun­da ob­no­ve i te ka­ko je bit­na - pro­cje­nju­je se da 60 pos­to že­na ima pro­ble­ma s ko­žom zbog in­ten­ziv­nog dnev­nog rit­ma i pre­ma­lo sna. Ne­pres­ta­na ži­vot­na utr­ka s vre­me­nom naj­pri­je se odra­ža­va na li­cu: po­doč­nja­ci, be­ži­vo­tan ten, sve vid­lji­vi­je bo­re... Za bri­sa­nje zna­ko­va umo­ra i sta­re­nja stvo­re­ne su vi­so­ko­učin­ko­vi­te noć­ne kre­me ko­je do­no­se spa­so­nos­nu do­zu ener­gi­je. Tak­vi pre­pa­ra­ti obi­lu­ju hra­nji­vim i hi­dra­tant­nim, pom­no us­kla­đe­nim sas­toj­ci­ma ko­ji će, dok vi spa­va­te, “pro­bu­di­ti” pri­rod­ne me­ha­niz­me ob­no­ve ko­že. Po­djed­na­ko je to važ­no za mla­đu ko­žu ka­ko bi se za­šti­ti­la od pri­je­vre­me­nog sta­re­nja te za zre­lu ko­žu u ko­joj su pro­ce­si ob­no­ve već pri­rod­no os­lab­lje­ni, pa joj je po­treb­na do­dat­na koz­me­tič­ka po­moć. Noć­ni tret­ma­ni “pro­gra­mi­ra­ni” su da dje­lu­ju sve­obu­hvat­no: omek­ša­va­ju, za­gla­đu­ju i ujed­na­ču­ju ten, uč­vr­š­ću­ju opu­šte­nu ko­žu i “po­pu­nja­va­ju” bo­re, spre­ča­va­ju po­ja­vu mr­lja od­nos­no pig­men­ta­ci­ja... Za­hva­lju­ju­ći po­seb­no osmiš­lje­nim for­mu­la­ma s učin­ko­vi­tim pri­rod­nim ek­s­trak­ti­ma i teh­no­lo­škim ču­di­ma po­put “ukap­su­li­ra­nih an­ti­ok­si­dan­sa s vre­men­skim ot­pu­šta­njem”, no­vi dan do­no­si i “no­vu”, ljep­šu ko­žu!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.