BYE BYE VI­RU­SI I BOL­NI SINUSI

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Kro­nič­ni pro­ble­mi s upa­la­ma si­nu­sa, in­fek­ci­ja­ma i za­čep­lje­njem nos­ne sluz­ni­ce mo­že na­ru­ši­ti kva­li­te­tu ži­vo­ta, i uz­ro­ko­va­ti bol i ne­la­go­du. Uko­li­ko tra­ži­te pre­pa­rat ko­ji is­to­vre­me­no po­ma­že u os­na­ži­va­nju imu­ni­te­ta na vi­ru­se ti­je­kom zim­skih da­na, ali i olak­ša­va za­čep­lje­nost si­nu­sa, ta­da su za vas ide­al­ne Pra­na­ro­mo­ve OLEOKAPSULE 1. Sa­dr­že far­ma­ce­ut­ski ke­mo­ti­pi­zi­ra­no ete­rič­no ulje mra­vin­ca (Ori­ga­num com­pac­tum), bez ri­zi­ka od ne­že­lje­nih uči­na­ka. Mra­vi­nac je je­dan od naj­s­naž­ni­jih pri­rod­nih an­ti­bak­te­rij­skih i an­ti­vi­rus­nih ete­rič­nih ulja, pra­va lje­kar­na iz pri­ro­de! Po­tra­ži­te u lje­kar­na­ma i vra­ti­te se di­na­mič­nom, ak­tiv­nom ži­vo­tu bez bo­lo­va­nja!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.