RAZMAZITE SE TO­PLIM MIRISNIM OR­GAN­SKIM ČA­JE­VI­MA YOGI TEA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Biljke i za­či­ni mo­gu bi­ti vr­lo dje­lo­tvor­ni u oču­va­nju do­brog zdrav­lja, a upra­vo tu sjaj­nu kom­bi­na­ci­ju mo­že­te pro­na­ći u Yogi tea ča­je­vi­ma. Ovi na­pit­ci vr­hun­ske eko­lo­ške kva­li­te­te, obo­ga­će­ni za­či­ni­ma, te sprav­lje­ni

po tra­di­ci­onal­nim re­cep­tu­ra­ma, po­ma­žu odr­ža­ti pri­rod­nu rav­no­te­žu or­ga­niz­ma. U hlad­ni­jim da­ni­ma ra­do će­te po­seg­nu­ti za to­plom i mi­ris­nom ša­li­com ča­ja. Bez ob­zi­ra ra­di li se o na­pit­ku za us­pje­šan po­če­tak da­na, opo­ra­vak od fi­zič­kih ak­tiv­nos­ti ili po­tre­bi za umi­re­njem, bo­ga­ta Yogi tea po­nu­da za­do­vo­ljit

će sve po­tre­be i uku­se.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.