DE­SET GO­DI­NA AMWAYA U HR­VAT­SKOJ

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Amway, jed­na od naj­ve­ćih svjet­skih tvrt­ki za di­rek­t­nu pro­da­ju, ne­dav­no je pros­la­vi­la de­se­tu go­diš­nji­cu otvo­re­nja hr­vat­ske po­druž­ni­ce. Amway je tra­di­ci­onal­no poz­nat po ino­va­tiv­nim i kva­li­tet­nim sred­stvi­ma za pra­nje i čiš­će­nje, a pro­izvo­di i vi­ta­mi­ne, do­dat­ke pre­hra­ni te pre­pa­ra­tiv­nu i de­ko­ra­tiv­nu koz­me­ti­ku. Na tr­ži­štu nu­di vi­še od 450 raz­li­či­tih pro­izvo­da za lje­po­tu, vi­tal­nost i dom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.