Naj­bo­lja odje­ća je u ma­mi­nom or­ma­ru!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

“Kod ku­će me nit­ko ne shva­ća oz­bilj­no! Mo­ja kćer

Lo­ur­des se sva­ko ju­tro u 6 ušu­lja u mo­ju so­bu i kra­de mi stva­ri iz or­ma­ra. On­da se sat vre­me­na pos­li­je do­đe ja­vi­ti bez tog ko­ma­da na se­bi, a spre­ma­či­ci je ot­kri­la ka­ko hr­pu stva­ri skri­va i u škol­skom or­ma­ri­ću”, ot­kri­la je Ma­don­na. Ok, sad nas ne ču­di

što ove dvi­je da­me čes­to vi­đa­mo u is­toj odje­ći!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.